«Coup de Coeur»            
                                                                             
  Tarif 1 semaine / Week-end Mi-semaine / 2 semaines /              
  1 Woche / Halbe Woche /  2 Woche /            
  1 week Halve week 2 weken            
  Occupé                      
  Bezet              
  Besetzt              
  GP F1   995,00 €              
  Basse saison   430,00 € 345,00 € 295,00 € A discuter            
  Laag seizoen            
  Nebensaison            
  Moyenne saison   495,00 € 435,00 € 350,00 € Te bespreken            
  Miden seizoen            
  Mittelsaison            
  Haute saison A   595,00 €   Zu diskutieren            
  Hoog seizoen A                      
  Hochsaison A                      
  Haute saison B   725,00 € Kerstmis-Noël-Weihnachten / Nieuw Jaar-Nouvel An-Neujahr            
  Hoog seizoen B            
  Hochsaison B            
  Haute saison C   W.E. SPECIAUX 595,00 € Carnaval-Ascension-Pentecôte            
  Hoog seizoen C Karnaval-Ohh-Sinksen            
  Hochsaison C Karneval-Himmel-Pfing            
  Haute saison C   595,00 € Pâques/Toussaint            
  Hoog seizoen C Pasen/Allerh            
  Hochsaison C Ostern-Allerheiligen            
                                                                               
  Saison 2018     / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
  October 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 o o 22 23 24 25 26 27 28 29 o o     10 1/10/2018 2/10/2018 3/10/2018 4/10/2018 5/10/2018 6/10/2018 7/10/2018 8/10/2018 9/10/2018 10/10/2018 11/10/2018 12/10/2018 13/10/2018 14/10/2018 15/10/2018 16/10/2018 17/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 22/10/2018 23/10/2018 24/10/2018 25/10/2018 26/10/2018 27/10/2018 28/10/2018 29/10/2018 o/10/2018 o/10/2018 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ##### ##### 2 3 4 5 6 7 1 2 ##### #####    
  November o o o o 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 o o 26 27 28 29 30       11 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 5/11/2018 6/11/2018 7/11/2018 8/11/2018 9/11/2018 10/11/2018 11/11/2018 12/11/2018 13/11/2018 14/11/2018 15/11/2018 16/11/2018 17/11/2018 18/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 21/11/2018 22/11/2018 23/11/2018 o/11/2018 o/11/2018 26/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 30/11/2018 /11/2018 ##### ##### ##### ##### 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ##### ##### 2 3 4 5 6      
  December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 o o o o o o o o o o o o o o o o o     12 1/12/2018 2/12/2018 3/12/2018 4/12/2018 5/12/2018 6/12/2018 7/12/2018 8/12/2018 9/12/2018 10/12/2018 11/12/2018 12/12/2018 13/12/2018 14/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 o/12/2018 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####    
                                                                               
 
«Coup de Coeur»